Loading…
Logo Catalog

Pinsala sa Binti na may Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD)

ID: exhR0028_tgl
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng daanan ng pananakit ng RSD, na tinatawag ring Complex Regional Pain Syndrome, or CRPS, simula sa tuhod, sumusunod sa utak, na nag-uudyok ng isang tugong simpatetikong pamamaga ng mga ugat sa binti, na nagdudulot ng pananakit, pamamaga at pagpapantal. Isang ineksyong nerve block ng anesthetic sa sympathetic chain ganglia sa pook lumbar ay nakakapagbigay ng kaginahawahan mula sa pananakit.

Nucleus Medical Media Disclaimer of Medical and Legal Liability

Nucleus Medical Media ("Nucleus") does not dispense medical or legal advice, and the text, illustrations, photographs, animations and other information ("Content") available on this web site is for general information purposes only. As with any medical or legal issue, it is up to you to consult a physician or attorney for professional advice. YOU SHOULD NOT DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL OR LEGAL ADVICE BASED ON CONTENT CONTAINED ON THIS WEB SITE, NOR SHOULD YOU RELY ON THE CONTENT ON THIS WEB SITE IN PLACE OF PROFESSIONAL MEDICAL OR LEGAL ADVICE.

NUCLEUS DISCLAIMS ALL RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ANY COUNSEL, ADVICE, TREATMENT, DIAGNOSIS OR ANY MEDICAL, LEGAL OR OTHER INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS THAT YOU OBTAIN BASED ON VIEWING THE CONTENT OF THIS SITE. THE INFORMATION ON THIS WEB SITE SHOULD NOT BE CONSIDERED COMPLETE OR SUITABLE FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER.

Mature Content Disclaimer: Certain Content on this web site contains graphic depictions or descriptions of medical information, which may be offensive to some viewers. Nucleus, its licensors, and its suppliers disclaim all responsibility for such materials.

close