Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551740_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng cardiac conduction system, kasama ang SA node, AV node, mga Purkinje fiber at Bundle of His.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng cardiac conduction system, kasama ang SA node, AV node, mga Purkinje fiber at Bundle of His.

Max Image Size: 1766 pixels wide by 1152 pixels high
Sistemang Elektrikal ng Puso


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment