Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0028_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng daanan ng pananakit ng RSD, na tinatawag ring Complex Regional Pain Syndrome, or CRPS, simula sa tuhod, sumusunod sa utak, na nag-uudyok ng isang tugong simpatetikong pamamaga ng mga ugat sa binti, na nagdudulot ng pananakit, pamamaga at pagpapantal. Isang ineksyong nerve block ng anesthetic sa sympathetic chain ganglia sa pook lumbar ay nakakapagbigay ng kaginahawahan mula sa pananakit.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng daanan ng pananakit ng RSD, na tinatawag ring Complex Regional Pain Syndrome, or CRPS, simula sa tuhod, sumusunod sa utak, na nag-uudyok ng isang tugong simpatetikong pamamaga ng mga ugat sa binti, na nagdudulot ng pananakit, pamamaga at pagpapantal. Isang ineksyong nerve block ng anesthetic sa sympathetic chain ganglia sa pook lumbar ay nakakapagbigay ng kaginahawahan mula sa pananakit.

Max Image Size: 2703 pixels wide by 1737 pixels high
Pinsala sa Binti na may Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment