Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh38476c_tgl   Source ID: 2

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng paglala ng deep vein thrombosis (DVT) na nagbubunga ng isang thrombus (thrombo-embolism) at isang embolus (embolism).

X

Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng paglala ng deep vein thrombosis (DVT) na nagbubunga ng isang thrombus (thrombo-embolism) at isang embolus (embolism).

Max Image Size: 2703 pixels wide by 1827 pixels high
Deep Vein Thrombosis (DVT)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment