Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0047_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng gulugod kasama ang mga tanda para sa spinal cord, katawan ng vertebra, mga intervertebral disc, dura mater, at cauda equina, na may mga bahaging may markang-kulay ng mga kabaluktutang cervical, thoracic, lumbar, sacral at coccygeal.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng gulugod kasama ang mga tanda para sa spinal cord, katawan ng vertebra, mga intervertebral disc, dura mater, at cauda equina, na may mga bahaging may markang-kulay ng mga kabaluktutang cervical, thoracic, lumbar, sacral at coccygeal.

Max Image Size: 1953 pixels wide by 2464 pixels high
Anatomiya ng Vertebral Column (Gulugod)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment