Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0014_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga tanda para sa cornea, iris, pupil, lente, sclera, kalamnang inferior rectus, kalamnang superior rectus, kalamnnang inferior oblique, macula (kasama ang fovea centralis) nerbiyos optic, retina, arteryang retinal/vein, at lacrimal caruncle.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga tanda para sa cornea, iris, pupil, lente, sclera, kalamnang inferior rectus, kalamnang superior rectus, kalamnnang inferior oblique, macula (kasama ang fovea centralis) nerbiyos optic, retina, arteryang retinal/vein, at lacrimal caruncle.

Max Image Size: 2697 pixels wide by 1926 pixels high
Anatomiya ng Mata


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment